Galeria695

Diapason 440 Hz.

696

Diapason 880 Hz.